vision


Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, veerkracht, weerbaarheid en gezondheid. Het zijn begrippen die in onze verzorgingsstaat hoog in het vaandel staan. Door oplopende kosten in de zorg en een toename van (psycho-) somatische gezondheidsproblemen komen deze begrippen echter steeds meer onder druk te staan. De PMA Vraagtechniek is in staat oplossingen te bieden voor deze maatschappelijke problematiek, zowel op het niveau van het individu als van de samenleving als geheel.

 

Maatschappelijke ontwikkelingen

Overheid, bedrijfsleven en verzekeringsmaatschappijen ondernemen steeds meer actie om mensen gezonder en vitaler te maken en te houden. Die focus hangt samen met een aantal ontwikkelingen in onze maatschappij:

Vergrijzing
We worden steeds ouder, onze bevolking vergrijst. Met het stijgen van de leeftijd nemen ook ziekten en kwalen toe. Dit legt een grote druk op de zorgkosten in de 21e eeuw. Het is daarom van belang om aandacht te schenken aan de vitaliteit en gezondheid van deze groep ouderen om ziekten te voorkomen en de zorgkosten te kunnen beheersen.

Verhoogde pensioengerechtigde leeftijd
We blijven langer doorwerken. Enerzijds vanwege het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, anderzijds omdat steeds meer mensen dat graag willen. Aandacht voort werkgerelateerde gezondheidsklachten in relatie tot leeftijd wordt voor bedrijven en overheid steeds belangrijker.

Een terugtredende overheid
Vanuit het oogpunt van kostenbesparing legt de overheid steeds meer verantwoordelijkheid voor de eigen zorg bij het individu. Dat verhoogt de drempel om gebruik te maken van de zorg en daarmee groeit tegelijkertijd de vraag naar zelfhulpmethoden om in eigen zorg te kunnen voorzien. Daarnaast zal ook de behoefte aan effectieve technieken met een relatief kort behandelingstraject, zoals de PMA Vraagtechniek, toenemen.

De participatiesamenleving
Onze verzorgingsstaat is in transitie naar een participatiemaatschappij waarin we niet meer om onze eigen verantwoordelijkheid heen kunnen om vitaal te blijven. Niet alleen voor onszelf maar ook voor familie en anderen in de samenleving.

Nieuwe manieren van samenwerking
Bestaande manieren van samenwerken vallen weg, nieuwe vormen van samenwerken en ondernemen doen hun intrede. Dat kan de nodige stress en onzekerheid opleveren. Baanzekerheid verandert in werkzekerheid. We oefenen tijdens ons leven niet meer slechts één beroep bij één werkgever uit. Deze veranderingen grijpen diep in en vragen om andere vormen van opleiding, vaardigheden en ondersteuning.

Hogere prestatiedruk
Door alle maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder vergrijzing, zullen we als samenleving meer moeten doen met minder mensen, met beperktere financiële middelen en liefst met verhoging van kwaliteit.

Gevolgen voor het individu

Meer psychische klachten
Al deze ontwikkelingen zullen nieuwe ziektebeelden tot gevolg hebben, die vanuit de historie nieuw of tamelijk onbekend zijn. Een somber beeld schetst de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) in een recente publicatie waarin ze stelt dat depressie in 2020 volksziekte nummer één zal zijn in onze geïndustrialiseerde wereld. Rapportages van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid geven daarnaast aan dat in 2013 in bijna 50% van de gevallen psychische klachten de oorzaak zijn van arbeidsongeschiktheid en dat in datzelfde jaar psychische klachten de oorzaak zijn van 33% van het ziekteverzuim in Nederland. Een algemeen aanvaarde norm is dat meer dan 75% van alle gezondheidsproblemen in de wereld (psycho-)somatisch van aard zijn. Een alles behalve rooskleurig beeld.

Verruwing van de samenleving
Daarnaast zien wij het laatste decennium een verruwing en verharding van de samenleving. Dit uit zich onder meer in agressie en geweld tegen medewerkers van de zgn. hoog risicoberoepen (ambulancediensten, brandweer, politie, buitengewone opsporingsambtenaren) tijdens hun dagelijkse werk.

Toenemend individualisme
We zien ook de tendens waarin we als individuen steeds meer eigen regie nemen, ook als het gaat om onze zorgbehoefte. Patiënten zijn mondiger, wijzer en assertiever geworden en komen voor zichzelf op. De toenemende individualisering heeft echter ook een keerzijde, omdat ze soms ook doorslaat. Dan ontstaat het gevaar dat we in een samenleving terecht komen waarin we elkaar niet meer zien en geen rekening meer met elkaar houden.

 

PMA Vraagtechniek

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen zoals het toegenomen mensgericht werken, flinke investeringen in menselijk kapitaal en onze toegenomen kennis op het gebied van de werking van het brein. Een voorbeeld van dat laatste is de opkomst van de PMA Vraagtechniek.

Aanpak bij de bron
Steeds duidelijker wordt dat de PMA Vraagtechniek niet alleen op het individuele vlak maar voor de hele maatschappij van grote betekenis kan worden. Kern van de zaak is dat de PMA Vraagtechniek psychische en psychosomatische klachten aanpakt bij de bron: in het brein.

Individueel niveau
Dit leidt bij de individuele patiënt tot een blijvend resultaat dat in relatief klein aantal sessies behaald kan worden. Voor individuen betekent dit dat zij verlost zijn van hun klachten, over meer levensenergie beschikken en beter in staat zullen zijn om de regie over hun leven op zich te nemen.

Maatschappelijk niveau
Voor de maatschappij als geheel kan dit grote gevolgen hebben. Mensen worden sterker, vitaler, creatiever en ondernemender. De druk op de zorgkosten neemt af, niet alleen door het (blijvende) en snelle resultaat, maar ook doordat voor steeds meer mensen lange zorgtrajecten en/of medicatie verleden tijd zullen zijn.